Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet on suunnattava yrityksessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeintä on, että työnantaja osoittaa riittävät resurssit ja suunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Kehittämissuunnitelma ja parhaat toimintatavat löytyvät yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Suuretkaan resurssit eivät takaa onnistumista jos vastuita ja velvoitteita ei ole hyväksytty yhteishengessä. Vastuu osaamisen kehittämisestä on kaikilla.

Osaamista voidaan kehittää monin eri tavoin. Osaamisen kehittämisessä on kuitenkin aina kyse konkreettisista toimista. Kehittämistoimien tuloksellisuutta tukee ennen kaikkea osaamistavoitteiden selkeä asettaminen henkilötasolla. Näin työntekijä sisäistää osaamiseensa kohdistuvat odotukset. Työpaikan osaamisen kehittämisessä voidaan käyttää hyvinkin kekseliäitä keinoja. Osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää esimerkiksi henkilöstökoulutuksella, työtehtävien kierrättämisellä, perehdyttämisellä sekä mentoroinnilla. Päällekkäistä kehittämistyötä vältetään yrityksessä tavoitteellisella osaamisen johtamisella sekä tehokkaalla osaamisen hallinnalla. Tuloksellinen osaamisen kehittäminen näkyy nopeasti yrityksen tuottavuuden kasvuna, innovaatioina sekä sairauspoissaolojen vähentymisenä ja lisääntyneenä mielekkäänä työnä.